Què és AICLE?

AICLE és l'acrònim d'Aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres. En anglès és CLIL (Content and Language Integrated Learning). Hi ha moltes modalitats en funció del contingut (assignatura), la llengua estrangera (Anglès, Francès, Alemany, etc.), el nombre d'assignatures i el temps de durada (tot el curs, un trimestre, etc.). En qualsevol cas, aquesta no és una fórmula nova adreçada a millorar la competència lingüística dels alumnes en les llengües estrangeres. Hi ha molts països que inverteixen temps i recursos en aquest tipus d'estratègia per a millorar l'ensenyament i aprenentatge de les llengües estrangeres.

European Comission http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm .- Multilingualism
Estudi i anàlisi dels resultats obtinguts a partir d'una enquesta a 30 països membres de la xarxa Eurydice durant el curs 2004/05 Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe  
Centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües http://srvcnpbs.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=212

.- Ready to use classroom materials

.- Catalogues of Resources

.- Articles and publications
An introduction to CLIL for Parents and Young People 'USING LANGUAGES TO LEARN AND LEARNING TO USE LANGUAGES' by David Marsh  
Isabel’s ESL Site http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_5.htm

.- CLIL Resources

.- Classroom Language

 

Free Joomla! template by Age Themes