Presentació

Índex de l`article

PRESENTACIÓ

FaçanaActualment, l’institut Alexandre Satorras té aproximadament uns nou-cents alumnes, setanta-vuit professors i cinc membres del personal d’administració i serveis. S’hi imparteixen els tres tipus de  batxillerat: l’artístic, el científic- tecnològic i l’humanístic, amb un total de nou grups.  Pel que fa l’Ensenyament Secundari Obligatori, aquest s’imparteix en dotze grups-classe.

Des del curs 1999-2000, també es realitza Formació Professional de la família sanitària; concretament, s’imparteixen CF de la familia professional de sanitat amb els CFGM de Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia, Emergències Sanitàries i el CFGS Laboratori de Diagnòstic clínic.  A més, des del curs 2007-2008 també s’imparteix el CF d’esports modalitat Futbol i Bàsquet.

La variada oferta educativa del centre fa que a més de comptar amb alumnes de la zona hi accedeixin d’altres barris de Mataró i d’altres poblacions del Maresme. Això proporciona una riquesa i diversitat importants tant  a nivell socioeconòmic com cultural. L’alumnat presenta, en general, força interès per les llengües estrangeres la qual cosa es tradueix en la seva participació en els intercanvis i projectes programats per als diferents nivells tant a ESO com a Batxillerat.


LA MISSIÓ

L’Institut Alexandre Satorras és un centre públic d’ensenyament secundari i superior, que té com a objectiu primordial conduir l’alumnat cap a l’edat adulta en les millors condicions possibles i aconseguir-ne la formació integral com a persones.

El nostre centre ha d’oferir una educació de qualitat, a la qual tot l’alumnat tingui accés. Ha de garantir la igualtat d’oportunitats i ha de posar especial cura a evitar qualsevol tipus de marginació o d’exclusió. 

Així, són finalitats específiques del nostre centre les següents:

 • Assumir la responsabilitat social que li correspon, com a entitat educativa de caràcter públic, integrada en un col·lectiu concret i proper, com és la ciutat de Mataró.
 • Fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalanes en tots els àmbits educatius, així com treballar per la integració de l’alumnat nouvingut, per tal de formar futurs ciutadans arrelats en una societat acollidora.
 • Aconseguir la màxima formació acadèmica possible per a cada un dels alumnes, atenent les diferents potencialitats de cadascun.
 • Assolir que l’alumnat adquireixi l’autonomia necessària i la formació personal adequada, que els permetin prendre decisions sobre la continuïtat dels estudis o l’entrada al món del treball.
 • Atènyer la màxima col·laboració amb les famílies pel que fa a l’educació dels seus fills.

ELS VALORS

Els valors que guien la presa de decisions i el treball de l’IES Alexandre Satorras són els següents:

 • El respecte, la tolerància i la solidaritat, com a actituds vitals de la nostra comunitat educativa.
 • La laïcitat i el pluralisme.
 • La convivència basada en el diàleg i els processos de mediació.
 • El respecte per l’entorn natural i cultural.
 • L’esforç, la responsabilitat i el treball ben fet.
 • El compromís amb la cultura i la llengua catalana.
 • La cultura de la pau, l’equitat, la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere, la participació democràtica, el sentit crític i l’autoexigència

VOLEM

L’Institut Alexandre Satorras vol ser un centre de referència, de qualitat, integrat a l’entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, propiciarem un bon ambient de treball i d’estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la comunitat educativa.

Volem ser un institut que:

 • Adeqüi les metodologies d’ensenyament–aprenentatge a la realitat de cada alumne/a, per tal de millorar el grau d’assoliment de les competències bàsiques.
 • Contribueixi a assolir un bon nivell d’habilitats socials.
 • Consolidi el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits.
 • Garanteixi un bon nivell de coneixement i ús de la llengua castellana.
 • Asseguri un bon nivell de comunicació en llengües estrangeres.
 • Faciliti l’accessibilitat i l’ús de les tecnologies de la informació en l’aprenentatge quotidià a l’aula.
 • Disposi del material necessari per poder assegurar l’aprenentatge en l’àmbit científic i tecnològic.
 • Garanteixi una bona formació humanística en tots els àmbits.
 • Asseguri un alt nivell en l’oferta formativa, tant reglada com ocupacional i contínua, en els àmbits de la sanitat i de l’esport.
 • Doti el seu alumnat d’una formació artística sòlida.
 • Mantingui i incrementi el seu bon nom pel que fa a l’educació musical.
 • Doni continuïtat a la projecció exterior amb els seus intercanvis amb alumnat d’altres països.
 • Fomenti la capacitat per propiciar l’excel·lència.
 • Aculli les persones de diversa procedència i en respecti les diferències.
 • Disposi de recursos suficients per atendre adequadament l’alumnat que no s’adapti a la institució escolar.
 • Integri les TIC en tot el funcionament del centre, tant a nivell intern com en les activitats d’ensenyament–aprenentatge.
 • Potenciï que tota la comunitat educativa faci seus els principis de defensa del medi ambient i de lluita per un entorn sostenible.

Oferta laboral de monitor/a de lleure

Vols ser monitor d'Enlleura't aquest setembre? Fes clic a la imatge:

Oferta laboral de monitor de lleure

Free Joomla! template by Age Themes