Presentació

PRESENTACIÓ

FaçanaActualment, l’institut Alexandre Satorras té aproximadament uns nou-cents alumnes, setanta-vuit professors i cinc membres del personal d’administració i serveis. S’hi imparteixen els tres tipus de  batxillerat: l’artístic, el científic- tecnològic i l’humanístic, amb un total de nou grups.  Pel que fa l’Ensenyament Secundari Obligatori, aquest s’imparteix en dotze grups-classe.

Des del curs 1999-2000, també es realitza Formació Professional de la família sanitària; concretament, s’imparteixen CF de la familia professional de sanitat amb els CFGM de Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia, Emergències Sanitàries i el CFGS Laboratori de Diagnòstic clínic.  A més, des del curs 2007-2008 també s’imparteix el CF d’esports modalitat Futbol i Bàsquet.

La variada oferta educativa del centre fa que a més de comptar amb alumnes de la zona hi accedeixin d’altres barris de Mataró i d’altres poblacions del Maresme. Això proporciona una riquesa i diversitat importants tant  a nivell socioeconòmic com cultural. L’alumnat presenta, en general, força interès per les llengües estrangeres la qual cosa es tradueix en la seva participació en els intercanvis i projectes programats per als diferents nivells tant a ESO com a Batxillerat.


LA MISSIÓ

L’Institut Alexandre Satorras és un centre públic d’ensenyament secundari i superior, que té com a objectiu primordial conduir l’alumnat cap a l’edat adulta en les millors condicions possibles i aconseguir-ne la formació integral com a persones.

El nostre centre ha d’oferir una educació de qualitat, a la qual tot l’alumnat tingui accés. Ha de garantir la igualtat d’oportunitats i ha de posar especial cura a evitar qualsevol tipus de marginació o d’exclusió. 

Així, són finalitats específiques del nostre centre les següents:


ELS VALORS

Els valors que guien la presa de decisions i el treball de l’IES Alexandre Satorras són els següents:


VOLEM

L’Institut Alexandre Satorras vol ser un centre de referència, de qualitat, integrat a l’entorn, que doni resposta a les demandes socials, culturals i educatives, però que a la vegada sigui impulsor i dinamitzador de la formació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic. Per aconseguir-ho, propiciarem un bon ambient de treball i d’estudi, i promourem tota mena d’iniciatives orientades a millorar la tasca de tota la comunitat educativa.

Volem ser un institut que: