Cicles Formatius de la Formació Professional

Els cicles formatius de Formació Professional es divideixen en dos graus: el grau mitjà i el grau superior. El primer proporciona el títol de "tècnic/a" i el segon el títol de "tècnic/a superior".

Podeu obtenir més informació sobre els diferents cicles formatius de la formació professional específica en aquest enllaç.

A l'Institut Alexandre Satorras s'imparteixen els següents Cicles Formatius:

CICLES FORMATIUS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS

CICLES FORMATIUS DE LA FAMÍLIA DE SANITAT

GUIES DE L'ALUMNAT PER AL CURS 2019-2020


Futbol


 

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.

El primer nivell d'aquests estudis capacita per dur a termes activitats d'iniciació al futbol de promoció.

Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 


Bàsquet


 

IMPORTANT: Consulteu tota la informació sobre aquest curs al següent enllaç: http://sites.google.com/site/cfgmsatorras/
 

El primer nivell d'aquests estudis capacita per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.

Té una durada de 380 hores (230 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de bàsquet.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes de categories intermèdies amb l'objectiu d'assolir el perfeccionament de l'execució tècnica i tàctica. Té una durada de 610 hores (410 en un centre educatiu i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria proporcionen cures auxiliars al pacient i actuen sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membres d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària. Porten a terme la seva tasca sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si s’escau, com a membre d’un equip de salut en l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

En hospitals, consultes mèdiques, cíniques dentals, centres geriàtrics, centres de salut mental, centres de balneoteràpia, centres o hospitals de dia, unitats d’atenció sociosanitària d’entitats públiques o privades.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

 

HORARI:

L’Institut Alexandre Satorras ofereix dues modalitats per cursar el CF de Cures  auxiliars d’infermeria:

Aquesta opció l’oferim per a totes aquelles persones que tenen més dificultats per a seguir l’horari intensiu del matí, sigui per qüestions laborals, familiars o acadèmiques.

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES:

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licitud que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per l’alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d’accés; les sol·licituds d’aquest alumnat s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Els tècnics assistiran en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzaran la venda deproductes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

Tècnic/a en farmàcia en hospitals, farmàcies i establiments de parafarmàcia.

 

DURADA DELS ESTUDIS

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.650h lectives presencials d’assistència obligatòria al centre educatiu i 350h pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

La formació pràctica en centres de treball es realitza durant el segon curs.

 

HORARI

 

QUÈ ESTUDIARÀS?

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

o    Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)

o    Títol de Formació Professional de Primer Grau (FP)

o    Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

o    Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

o    Haver superat la prova d'accés la universitat per a majors de 25 anys

 

o  En cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia, que els permet accedir:

 

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

 

Qui tingui aquesta titulació pot traslladar pacients al centre sanitari, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica a l’entorn prehospitalari, dur a terme activitat de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l’organització i desenvolupament dels plans d’emergència, dels dispositius de riscs previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual, col·lectiva o catàstrofe.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 

En el sector sanitari públic o privat, relacionat amb els trasllats de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, amb la col·laboració en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes.

 

DURADA DELS ESTUDIS:

2000 hores – 2 cursos acadèmics:

 

HORARI:

 

QUE ESTUDIARÀS?

 

CENTRES EN ELS QUALS ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

Empreses de transport sanitari: La Pau i TSC.

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Accés directe:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 

Accés mitjançant prova:

En el cas de no complir cap dels requisits anteriors també es pot accedir al cicle formatiu mitjançant la superació d’una Prova d’Accés que convoca el Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació sobre aquesta prova la podeu trobar a l’enllaç: http://www.xtec.cat

 

TRÀMITS

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds  segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig. Hi ha un 20% de places reservades per a l'alumnat que accedeix al cicle mitjançant una prova d'accés; les sol·licituds d'aquest alumnat s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 


TITULACIÓ: TÈCNIC/A DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC


 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l'evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

 

EXERCICI PROFESSIONAL

 

DURADA

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

HORARI

 

QUÈ ESTUDIARAS?

 

Mòduls Professionals

Durada

MP01 Gestió de mostres biològiques

198 h

MP02 Tècniques generals de laboratori

198 h

MP03 Biologia molecular i citogenètica

132 h

MP04 Anàlisis bioquímic

198 h

MP05 Microbiologia clínica

165 h

MP06 Tècniques d’anàlisi hematològic

165 h

MP07 Tècniques d’immunodiagnòstic

99 h

MP08 Fisiopatologia general

198 h

MP09 Formació i orientació laboral.

99 h

MP10 Empresa i iniciativa emprenedora.

66 h

MP11 Projecte de laboratori clínic i biomèdic

66 h

MP12 Formació en centres de treball.

416 h

 

 

CENTRES SANITARIS EN ELS QUE ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES

 

ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per ordenar les sol·licituds i atorgar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, es dóna prioritat a:

L’alumnat que ha cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Aquestes sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana del batxillerat.

L’alumnat que supera la prova d'accés i el que no ha de fer la prova tot i que no té accés directe al cicle . Aquestes sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació de la prova d'accés o de la qualificació que en permet l'exempció.

 

CONTINUÏTAT

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir: